Abhidhamma i vardagslivet
Nina Van Gorkom
Översättning Kerstin Jönhagen
http://www.abhidhamma.org/abhid1.html


Ordlista

Till omslaget

Denna sida översätts och revideras
lite i taget.
Många begrepp är svåröversatta
och felöversättningar och missuppfattningar
kan antagligen förekomma!
(Senaste 2014-10-06)


Ordlista pali termer

-ooOoo-

A

abhinna övernaturlig kraft
adosa icke-hat eller kärlek
ahetuka utan rötter, inte följt av gynnsamma rötter eller ogynnsamma rötter
ahetuka ditthi  fel uppfattning att det inte blir följder av det som uppstår
akasanancayatana sfären gränslös rymd, meditationsobjekt för det första immateriella jhanatillståndet
akincannayatana sfären tomhet, meditationsobjekt för det tredje immateriella jhanatillståndet.
akusala ogynnsamt för andlig utveckling
alobha icke-begär eller givmildhet
amoha visdom eller förståelse
anagami en som övervunnit icke-födelse, som har förverkligat det tredje steget till upplysning
anatta icke-jag, utan fortlevande substans
anicca föränderligt
anuloma
adaptation, the third of the four javana-cittas of the sense-sphere, arising before jhana, absorption, is attained, or before enlightenment is attained.
anupadi-sesa nibbana slutlig nibbana, utan khandhas, livsföreningarna eller existensgruppena, vid en arahants död
anusaya dold tendens eller böjelse
apo-dhatu vattenelement eller flytande
appana försjunkenhet
arahat en perfekt, ädel person som nått upplysningens fjärde stadium
arammana objekt som medvetandet känner till
ariyan en som uppnått upplysning
arupa-bhumi  imateriella varelsers existensplan, för vilka födelse var resultatet av arupa-jhana.
arupa-brahma plane imateriella varelsers existensplan
arupavacara som hör till medvetandets immateriella plan, alltså arupa-jhanacitta.
arupa-jhana immateriell försjunkenhet
asankharika inte igångsatt, inte föranledd varken av en själv eller någon annan 
asavas röta, tillflöde eller rusningsdrycker, grupp av orenheter.
asobhana icke vackert, inte följt av gynnsamma rötter
asubha äcklig
asuras demoner, varelser i ett av de olyckliga existensplanen
atita bhavanga past life-continuum, arising and falling away shortly before a process of cittas experiencing an object through one of the sense-doors starts
avajjana Medvetandets hänvisning till objektet som har träffat på en av de sex dörrarna
avijja okunnighet
ayoniso manasikara oklok uppmärksamhet på ett objekt


B

bhavana mental utveckling som omfattar utveckling av lugn och insikt
bhavangacitta livsfortsättning, citta som inte uppstår i en process utan mellan processer
bhavanga calana vibrating bhavanga, arising shortly before a sense-cognition process starts.
bhavangupaccheda arrest bhavanga, last bhavangacitta before a process starts. The bhavangupaccheda which arises before a mind-door process is the mind-door of that process.
bhikkhu munk.
bhikkhuni nunna
bhumi existensplan
brahma-viharas De Fyra sublima egenskaperna, meditationsobjekt som är allaomfattande kärlek, medkänsla, osjälvisk glädje och sinnesjämvikt
 


C

cakkhu öga
cakkhu-dhatu ögonelement
cakkhu-dvara dörren till ögat.
cakkhuppasada rupa rupa som är ögats sinnesorgan som kan ta emot synliga objekt
cakkhuvinnana synmedvetande
cetana avsikt eller vilja
cetasika mental faktor som uppstår med medvetande
citta sinne, medvetande, realiteten som förstår eller känner igen ett objekt
cuti-citta dödsmedvetande


D

dana givmild, frikostig handling
dassana kicca funktion hos seendet
dhamma-dhatu dhammaelement, realiteter, omfattar cetasikas, obestämbara rupas, nibbana.
dhammarammana alla andra objetkt än sinnesobjekten som kan erfaras genom de fem sinnesdörrarna, alltså objekt som endast kan erfaras genom sinnesdörren. 
ditthi fel förståelse, förvanskad uppfattning av verkligheter.
ditthigata sampayutta åtföljd av fel uppfattning
domanassa obehaglig känsla
dosa motvilja eller hat
dosa-mula-citta sinne rotat i hat
dukkha lidande, otillfredsställelse med realiteters villkor
dukkha vedana känsla av smärta eller obehag
dvara dörröppning genom vilken ett objekt upplevs, de fem sinnesdörrarna
dvi-panca-vinnana de fem paren av sinnesförnimmelser som är syn, hörsel, lukt, smak och upplevelserna av objekt genom kroppskänslan. Av varje par ger en gynnsamt resultat och en ogynnsamt resultat


E

ekaggata cetasika ett enda objekt, som riktar in medvetandet på ett objekt


G

ghana-dhatu näselementet
ghanappasada rupa
rupa som är näsans sinnesorgan som kan ta emot lukt
ghandharammana lukt
ganthas band, en grupp av orenheter
ghayana kicca funktion hos luktsinnet
gotrabhu adaptation or change of lineage, the last citta of the sense-sphere before jhana, absorption, is attained, or enlightenment is attained.


H

hadaya-vatthu hjärtbasen, platsen för uppkomst av andra sinnen än sinnets förstånd
hasituppada citta arahantens leende sinne
hetu (i Abhidhamma) rot, som kan vara gynnsam eller ogynnsam


I

indriya faculty. Some are rupas such as the sense organs, some are namas such as feeling. Five 'spiritual faculties' are wholesome qualifies which should be cultivated, namely: confidence, energy, sati, concentration and wisdom. A faculty is 'leader' in its own field.
issa avundsjuka


J

jati natur, grupp (av sinnen).
jhana absorption which can be attained when one develops calm.
jivha-dhatu tungelement
jivhappasada rupa rupa som är tungans sinnesorgan som kan ta emot smak
 


K

kama bhumi det sinnliga existensplanet
kamacchanda sinnlig önskan
kama-sobhana cittas beautiful cittas of the sense-sphere.
kamavacara cittas cittas of the sense-sphere.
kamma avsikt eller vilja som kan vara gynnsam eller ogynnsam, det är också handling motiverad av vilja
kamma-patha handlingsriktning som är gynnsam eller ogynnsam
kasina cirkel, som meditationsobjekt i utvecklingen av lugn
kaya kropp, kan också betyda den mentala kroppen, cetasikas.
kaya-dhatu kroppskänsloelement
kayappasada rupa bodysense, the rupa which is capable of receiving tangible object. It is all over the body, inside or outside.
kayavinnana kroppsmedvetande erfarenhet av kroppsliga intryck
kaya-vinnatti bodily intimation, such as gestures, facial expression, etc.
khandha aggregate or group of existence. There are five khandhas, one of them being physical phenomena, one feelings, one perception or remembrance, one cetasikas other than feeling and perception, and one consciousness. Thus, there are five khandhas, groups of conditioned realities.
karuna medkänsla
kicca funktion (hos sinnet).
kilesa orenhet
kiriyacitta verkningslöst sinne (varken orsak eller följd).
kukkucca sorg eller oro
kusala gynnsamt för andlig utveckling


L

lobha begär eller girighet
lobha-mula-citta sinne rotad i begär
lokiya citta  världsligt sinne som inte erfar nibbana.
lokuttara citta övernaturligt sinne som erfar nibbana.
lokuttara dhammas obetingad dhamma som är nibbana och sinne som erfar nibbana


M

macchariya girighet
magga väg (Åttafaldiga Vägen)
magga-citta path-consciousness, lokuttara citta which experiences nibbana and eradicates defilements.
maha-bhuta-rupas the rupas which are the four great elements of earth or solidity, water or cohesion, fire or temperature and wind or motion.
maha-kiriyacitta inoperative citta of the sense-sphere accompanied by beautiful roots.
maha-kusala citta wholesome citta of the sense-sphere.
maha-vipakacitta citta of the sense-sphere which is result, accompanied by beautiful roots.
mano sinne, medvetande
mano-dhatu mind-element, comprising the five-sense-door adverting-consciousness and the two types of receiving-consciousness.
mano-dvaravajjana-citta mind-door adverting consciousness.
mano-dvara-vithi-cittas cittas arising in a mind-door process.
mano-vinnana dhatu mind-consciousness element, comprising all cittas other than the sense-cognitions (seeing, etc.) and mind-element.
metta gränslös osjälvisk kärlek
middha torpor.
moha okunnighet.
moha-mula-citta sinne rotat i okunnighet
mudita osjälvisk glädje


N

nama mental phenomena, including those which are conditioned and also the unconditioned nama which is nibbana.
natthika ditthi fel förståelse av förintelse, antagande att det inte finns kammaresultat
n'eva-sanna-n'asannayatana sphere of neither perception nor non-perception, the meditation subject of the fourth immaterial jhana.
nibbana den ej betingade realitet som är frihet från lidande eller odödlighet
nimitta mental bild man kan få från ett meditationsobjekt
nirodha-samapatti att uppnå medvetandets upphörande
nivaranas hindren, en grupp av orenheter
nana visdom


O

oja the rupa which is nutrition.
olarika rupas gross rupas (sense-objects and sense-organs)


P

pancadvaravajjana-citta fem sinnesdörrar som hänvisar till medvetandet
pancavinnana (or dvi-pancavinnana) sinnesförnimmelserna (syn, etc.) av vilka det finns fem par
panna visdom eller förståelse
pannatti conventional term or idea represented by it. It is not a reality which can be directly experienced.
paramattha dhammas absoluta eller grundläggande realiteter, som kan upplevas direkt genom en av de sex dörrarna
parikamma preparatory consciousness, the first javanacitta arising in the process during which absorption or enlightenment is attained.
pasada-rupas sinnesorgan, rupas, som kan ta emot sinnesobjekt
patibhaga nimitta motbild, mer perfekt mental bild av ett meditationsobjekt som man får i utvecklingen av lugn
patigha motvilja eller hat
tisandhi-citta
återfödelsemedvetande
phala-citta fruit-consciousness, experiencing nibbana. It is the result of magga-citta, path-consciousness.
phottabbarammana tangible object, experienced through bodysense.
phusana kicca function of experiencing tangible object.
piti hänförelse eller extas.
puthujjana världslig eller vanlig människa som inte är en ädel person som nått upplysning


R

rasarammana smakobjekt
rupa fysiska fenomen som inte kan uppleva någonting
rupa-bhumi plane of beings whose birth was the result of rupa-jhana, fine-material jhana.
rupa-brahma plane fine material plane of existence.
rupa-jhana fine material absorption, developed with a meditation subject which is still dependent on materiality. It is less refined as immaterial jhana, arupa-jhana, developed with a meditation subject which is independent on materiality.
rupakkhandha grupperna av fysiska fenomen
rupavacara citta consciousness of the fine-material sphere, rupa-jhanacitta.


S

saddarammana ljudobjekt
saddha tro eller förtroende på det gynnsamma
sahetuka åtföljd av rötter
sakadagami once-returner, noble person who has attained the second stage of enlightenment.
samadhi koncentration eller koncentration på ett enda objekt
samatha utveckling av lugn
sampaticchana-citta mottagandemedvetande
sampayutta förbunden med
sankharadhamma betingade realiteter
sankarakkhandha aggregate or group of all cetasikas other than feeling and perception or remembrance.
sanna varseblivning eller minne
santirana-citta investigating-consciousness.
sasankharika induced, instigated, either by oneself or someone else.
sati medvetenhet eller uppmärksamhet; att inte glömma vad som är gynnsamt eller att inte glömma realiteter som uppstår
satipatthana application of mindfulness. It can be the cetasika sati or the object of mindfulness.
sa-upadi-sesa nibbana arahatship with the khandhas or groups of existence remaining, thus not final nibbana at death of an arahat.
savana-kicca funktion hos hörande
sayana-kicca funktion hos smak
sila etik (i handling eller tal).
silabbatupadana fel träning som håller fast vid speciella regler (riter och ritualer) i träningen
sobhana (citta and cetasikas) vackert följt av vackra rötter
somanassa behaglig känsla
sota-dhatu öronelemnt
sota-dvara-vithi-cittas ear-door process cittas.
sotapanna ädel person som har uppnått upplysningens första stadium
sota-vinnana hörselmedvetande
sukha-vedana behaglig känsla


T

tadalambana
tadarammana } retention or registering, last citta of a complete process.
tatra-majjhattata equanimity or even-mindedness.
tejo-dhatu eldelementet eller värme
thina slöhet


U

uddhacca oro
upacara access or proximatory consciousness, the second javana-citta in the process in which absorption or enlightenment is attained.
upada rupa derived rupas, the rupas other than the four great elements.
upadana fasthållande
upadanakkhandha the aggregates or groups which are objects of clinging.
upekkha indifferent feeling. It can stand for even-mindedness or equanimity, and then it is not feeling.


V

vaci-vinnatti the rupa which is speech intimation.
vatthu grund, sinnets fysiska grund
vayo-dhatu vindelement eller rörelse
vedana känsla
vicara oavbrutet eller planlöst tänkande
vicikiccha tvivel
vinnana medvetande.
vinnana-dhatu medvetandeelement, som omfattar alla sinnen.
vinnanakkhandha aggregate of consciousness, comprising all cittas.
vinnanancayatana sphere of boundless consciousness, meditation subject for the second stage of immaterial jhana. .
vipakacitta sinne som är resultat av en gynnsam handling (kusala kamma) eller en ogynnsam handling (akusala kamma).
vipassana insikt, visdom som ser realiteterna som de är.
vippayutta obetingad av
visankharadhamma obetingad dhamma, nibbana.
vitakka inriktad tanke, en mental faktor som leder sinnet till objektet
vithicittas medvetnaden som uppstår i processer
vithi-vimutti-cittas bereder fria medvetanden, medvetanden som inte uppstår i en process
votthapana-citta beslutsamt medvetande
vyapada hat


Y

yoniso manasikara vis uppmärksamhet på objektet

-ooOoo

 

Till Innehållsförteckningen