STUDIEPLAN I BUDDHISM
Uppdaterad 06-05-29

ORDFÖRKLARINGAR

Buddha - en som vaknat upp, en upplyst

Dhamma - Buddhas lära

Dukkha - lidande, otillfredsställelse

Kamma/karma - resultatet av ord, tankar och gärningar

Nibbana/nirvana - befrielse

Pali - det buddhistiska språket

Samsara - det eviga kretsloppet

Sangha - församlingen/av munkar

Sila - etik

Sutta - en buddhistisk text i Tipitaka

Tipitaka - de buddhistiska texterna/kanon


En större ordlista

 

 

BUDDHISM - BUDDHAS LÄRA - DHAMMA

Du skall inte dräpa
Det femte budordet i kristendomen

Jag avstår från att döda
Den första levnadsregels i buddhismen

Det finns etiska principer som i i stort sett är identiska, i de flesta religioner. När vi jämför dessa principer i kristendom och buddhism dem ser vi dock skillnader.
 


DU SKALL säger kristendomen

JAG AVSTÅR FRÅN säger buddhismen
 

DU SKALL
Någon uppifrån pekar på mig och befaller mig att inte dräpa.

JAG AVSTÅR FRÅN
Jag själv bär hela ansvaret för mina handlingar.

 

Varför skall man inte dräpa eller döda?
Kristendomen:


Luther förklarar i sin Stora katekes: "...Härvid söker Gud såsom en vänlig fader förekomma, han lägger sig emellan och vill hava tvisten bilagd, på det att ingen olycka därav må uppstå eller den ene fördärva den andre. Korteligen, han vill därmed åstadkomma, att en och var blir skyddad, befriad och tryggad för orätt och våld från vem det vara må, samt ställa detta bud såsom en ringmur, ett fäste och en tillflykt omkring nästan, att man icke må tillfoga honom något lidande eller skada till hans kropp..."

Buddhismen:

Den vietnamesiske munken Thich Nath Hanh: Medveten om det lidande som orsakas av att förinta liv lovar jag att utveckla medkänsla och lära att skydda liv, värna om människors liv, djurs, växters och alla jordens tillgångar. Jag är besluten att inte döda, att inte låta andra döda och att i mitt tänkande och i min livsstil inte tolerera någon form av dödande i världen.

 

Vad händer den som dräper eller dödar?
Kristendomen:

Luther säger vidare i Stora katekesen: "... Gud och alla dem som äro i Guds stad och ställe tillkommer det att vredgas, banna och straffa just för deras skull, som överträda detta och andra bud..."

eller som Förklaringen i Lilla katekesen lyder: "Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte skadar vår nästa till hans liv utan bistår och hjälper honom i all nöd."

Buddhismen:

Buddha säger att nyckeln till lösningen av problemen med våld och grymhet är den urgamla regeln att använda sig själv som mått för hur man ska behandla andra. Jag själv bävar för våld, önskar att leva i fred och vill inte dö. Så genom att sätta mig in i andras situation kommer jag att förstå att också alla andra varelser bävar för våld, önskar att leva i fred och inte vill dö. Genom att jag förstår detta, kommer jag inte att injaga fruktan hos andra, skada dem eller orsaka att de blir skadade på något sätt.

Enligt buddhismen finn det ingen som delar ut straff, ingen gudom, inte heller Buddha. Buddha är endast läraren som visar vägen.
Det är du själv som straffar dig genom att du göder ditt dåliga kamma.

I enlighet med kammas princip får viljehandlingar som vi utför under livets gång långsiktiga resultat som motsvarar den moraliska egenskapen hos den ursprungliga handlingen. Dessa handlingar har kanske helt försvunnit från vårt minne, men när de en gång utförts lämnar de subtil effekt på sinnet, krafter som är kapabla att i framtiden skörda vårt väl eller ve.

Ingenstans i världen kan missdådaren fly från resultatet av sitt dåliga kamma.

Ett större sammanhang

Buddhistisk etik ingår i ett större sammanhang i den Åttafaldiga vägen, där
etik, meditation, visdom
utgör en odelbar enhet för att nå det slutliga målet - Nibbana.
 


Blad från ett bodhiträd, symbol för Uppvaknande - Upplysning

 

 

Fördjupning:
Dhamma -är det en religion?
Vad är buddhism?

 

 


Du hittar mer om detta ämne på sidan ..\buddha\160.htm (Kamma)