Abhidhamma i vardagslivet
Nina Van Gorkom
Översättning Kerstin Jönhagen
www.budsas.org

 


Kapitel 2 

Till omslaget
Till Ordlista

 

De fem khandas

Buddha upptäckte sanningen i alla fenomen. Genom egen erfarenhet hade han kunskap om kännetecknet hos varje fenomen. Av medkänsla lärde han andra människor att se verkligheten på olika sätt så att de skulle få en djupare förståelse för fenomenen i och runt dem själva. När realiteterna klassificeras enligt paramattha dhammas (absoluta realiteter) ordnas de

citta
cetasika
rupa

nibbana

Citta, cetasikas och rupa är betingade realiteter (sankhara dhammas). De uppstår på grund av betingelser och försvinner igen, de är föränderliga.

En paramattha dhamma, nibbana, är en obetingad realitet (visankhara dhamma) som inte uppstår och försvinner.

Alla fyra paramattha dhammas är anatta, icke-jag.

Citta, cetasika och rupa som är betingade realiteter kan klassificeras som de fem khandas. Khanda betyder grupp eller förening. De är:

  1. Rupakhanda som är alla fysiska fenomen
  2. Vedanakkhanda som är känsla (vedana)
  3. Sannakkhanda som är varseblivning (sanna)
  4. Sankharakkhanda består av 40 cetasikas
  5. Vinnanakkhanda består av alla cittas

De 52 slagen av cetasikas klassificeras som tre khandas:
en cetasika som är känsla (vedana) klassas som en khanda, vedanakkhanda
en cetasika som är varseblivning (sanna) klassas som en khanda, sannakkhanda
andra cetasikas klassas tillsammans som en khanda, sankharakhanda

Så omfattar sankharakhanda till exempel följande cetasikas: avsikt (cetana), begär (lobha), hat (dosa), okunnighet (moha) allomfattande kärlek (metta), givmildhet (alobha) och visdom (panna). Sankharakkhanda översätts ibland med ”handlingar” eller ”mentala gestaltningar”.

Beträffande citta så är alla cittas en khandha, vinnanakkhandha. Palitermerna vinnana, mano och citta är tre termer för samma realitet, den som har kännetecknet att förstå eller erfara något. När citta klassificeras som khandha används ordet vinnana. Alltså är de fem khandhas grupperade som en rupakhandha och fyra namakhandha. Tre namakhandhas är 52 cetasikas. De andra namakhandhas är 89 eller 100 och 21 cittas.

Nibbana är inte en khandha. Nibbana är tom på khandha (på pali khandhavimutti).

Visuddhimagga (XX,96) förklarar uppkomsten och försvinnandet av nama och rupa:

… Det finns ingen samling eller förråd av ouppkommen nama-rupa (existens) före dess uppkomst. När det uppstår kommer det inte från någon samling eller förråd. Och när det försvinner går det inte i någon riktning. Det finns ingenstans någon som sätter in av det som har försvunnit i form av en samling eller förråd eller lager. Men just som det inte finns något förråd före dess uppkomst av det ljud som uppstår när det spelas på en luta, det varken kommer från något förråd när det uppstår eller går i någon riktning när det försvinner eller finns kvar som ett förråd när det försvinner utan tvärtom utan att ha funnits skapas det genom lutan, lutans hals och människans kraft och efter att ha funnits upphör det --- så har inte heller några materiella och immateriella förhållanden (rupa och nama) funnits och de har upphört efter att ha funnits, de försvinner…

Khandas är verkliga, vi kan erfara dem. Vi erfar till exempel rupakkhandha när vi känner hårt. Det finns inte, det uppstår och försvinner. Inte bara kroppens rupas utan även andra fysiska fenomen är rupakkhandhas. Till exempel är ljud rupakkhandhas, det uppstår och försvinner, det är förgängligt.

Vedanakkhandha (känsla) är verklig, vi kan erfara känslor. Vedanakkhandha omfattar alla slags känsla. Känsla kan klassificeras på olika sätt. Ibland klassificeras känslor som trefaldiga:

behaglig känsla
obehaglig känsla
neutral känsla

Ibland klassificeras de som femfaldiga:

behaglig känsla
obehaglig känsla
likgiltig känsla
kroppsligt behaglig känsla
kroppsligt plågsam känsla

Kroppskänsla är känsla som har kroppssinne, rupa, som har förmåga att ta emot kroppsliga intryck som betingad. Känslan själv är nama, men den har rupa (kroppssinne) som betingad. När ett objekt kontaktar kroppssinnet är det antingen plågsamt eller behagligt, det finns inte någon likgiltig kroppskänsla. När kroppskänslan är obehaglig är det akusala vipaka (resultatet av en ogynnsam handling) och när kroppskänslan är behaglig är det kusala vipaka (resultatet av ogynnsamma handlingar).

Eftersom det finns många olika känsloögonblick som uppstår och försvinner är det svårt att skilja dem från varandra. Vi är till exempel benägna att förväxla kroppslig behaglig känsla som är vipaka med den behagliga känsla som kanske uppstår kort efter tillsammans med denna behagliga kroppskänsla. Eller så förväxlar vi kanske kroppsplåga och obehaglig känsla som uppstår tillsammans med motvilja.

När det förekommer kroppslig smärta är plågan vipaka som följer med vipakacitta som upplever att objektet träffar kroppssinnet. Obehaglig (mental) känsla kanske uppstår sedan, det är inte vipaka utan följer med akusala citta . Den uppstår på grund av vår lagrade dosa (motvilja). Fastän ”kroppslig” känsla och ”mental känsla” båda är nama är de fullkomligt skilda slag av känslor som uppstår på grund av olika betingelser. När det inte finns fler betingelser för dosa kan det fortfarande finnas plågsam känsla men det är inte längre (mental) obehaglig känsla. Arahanten kanske fortfarande har akusala vipaka så länge hans/hennes liv ännu inte upphört, men han/hon har ingen motvilja. (Författaren skriver ”hans” ”han”. Men i översättningen har jag valt att lägga till ”hennes” och ”hon”)

Vi läser i ”Besläktade yttranden” (I, Sagatha -vagga, Marasutta, II.3, Stickan:

Detta har sagts mig. Den Fullkomlige vistades en gång vid Rajagatha, i Maddakucchi, i Hjortparken. Nu skadades vid denna tid hans fot av en sticka.

Den Fullkomlige kände den och hade verkligen ont, svår var smärtorna han led i kroppen, intensiva och skarpa, häftiga, smärtsamma och ovälkomna. Sannerligen bar han dem, medveten och befriad, men förkastade dem inte...

Känslor är sexfaldiga när de klassificeras som de sex dörrarna.

Det finns känslor som uppstår genom ögonen, öronen, näsan, tungan, kroppskänslan och sinnet. Alla dessa känslor är olika, de uppstår på grund av olika betingelser. Känslor uppstår och försvinner med det citta som de åtföljer och således är de olika i varje ögonblick.

Vi läser i ”Besläktade yttranden” (IV, Salayatana-vagga II, Besläktade yttranden om känslor, 8, Sjukdom II) att Buddha sade till munkarna:

... Munkar, en munk skall möta sitt slut samlad och lugn. Detta är vår undervisning för er.

... Nu munkar, när munken är samlad, lugn, allvarlig, ivrig, energisk uppstår hos honom känsla som är behaglig och han förstår: Det har hos mig uppstått denna behagliga känsla. Detta beror på någonting, är inte utan orsak. Det beror på denna kontakt. Denna kontakt är förgänglig, sammansatt, har uppstått på grund av någonting. På grund av denna förgängliga kontakt som har uppstått så, har denna behagliga känsla uppstått. Hur kan denna var oförgänglig?

Sålunda begrundar han förgängligheten i kontakt och behaglig känsla, begrundar deras kortvarighet, deras avtagande, deras upphörande, att de ger upp. Så begrundar han deras förgänglighet ... den dolda benägenheten för begär efter kontakt och behaglig känsla har övergivits av honom.

Så också beträffande kontakt och plågsam känsla ... kontakt och likgiltig känsla.

Det finns fortfarande många sätt att klassificera känslor. Om vi känner till de olika sätten att klassificera känslor hjälper det oss att inse att känsla bara är ett mentalt fenomen som uppstår beroende på betingelser. Vi är benägna att hålla fast vid känslan som har försvunnit i stället för att vara uppmärksamma på verkligheten i det nuvarande ögonblicket så som den visar sig genom ögon, öron, näsa, tunga, kroppskänsla eller sinne. I stället i Visuddhimagga, som citerats ovan (XX,96) jämförs nama och rupa med ljudet av en luta som som inte kommer från något ”förråd” när det uppstår, och inte heller försvinner i någon riktning när det upphör och inte heller finns kvar som ett ”förråd” när det har upphört. Vi häller dock fast vid känslor så mycket att vi inte inser att känslan som har försvunnit inte existerar mer, den har helt upphört.

Sannakhandha (varseblivning) är verkligt. Det kan vi uppleva när som helst när vi kommer ihåg någonting. Det finns sanna i varje ögonblick av citta. Varje citta som uppstår upplever ett objekt och sanna som uppstår med citta kommer ihåg och stämplar detta objekt så att det kan bli igenkänt. Även när det finns ett ögonblick som man inte känner igen, upplever citta ett objekt vid detta tillfälle och sanna som uppstår med citta stämplar detta objekt. Sanna uppstår och försvinner med citta, sanna är förgängligt. Så länge som vi inte ser sanna som den verklighet det är, nämligen bara ett mentalt fenomen som försvinner så snart som det uppstått, kommer vi att ta sanna för ”jag”.

Sankharakkhanda (de femtio cetasikas som inte är vedana eller sanna) är verkliga, de kan upplevas. Vi kan uppleva sankharakhanda vid vackra mentala faktorer (sobhana cetasikas) som till exempel givmildhet och medkänsla, eller vid ogynnsamma mentala faktorer som ilska och snålhet,. Alla dessa fenomen uppstår och försvinner, sankharakhanda är föränderligt.

Vinnanakkhanda (citta) är verkligt. Vi kan uppleva det när vi ser, hör, luktar, smakar, tar emot intryck genom kropp-känsla eller tänkande. Vinnanakkhanda uppstår och försvinner, det är föränderligt. Alla sankhara dhammas (betingade fenomen) som är de fem khandas är föränderliga.

Ibland kallas khandas ”grupperna av fastklamrande” (på pali upadanakhkhandha). Upadanakhkhandhas är de khandas som är objekt för fastklamrande. Den som inte är en arahant klamrar fast vid khandas. Vi tar kroppen som jag, alltså klamrar fast vid rupakhanda. Vi tar det mentala för jag, alltså klamrar fast vid vedanakkhanda, till sannakhandha och till vinnanakkhanda. Om vi klamrar fast vid khandas och om vi inte ser dem som de är kommer vi att lida. Så länge som khandas fortfarande är objekt för fastklamrande (upadanakhkhandha) är vi som människor som drabbats av sjukdom.

Vi läser i ”Besläktade yttranden” (III, Khanda-vagga First Fifty.1 Nakulapatir) att lekmannen Nakulapatir, som var en gammal sjuk man kom för att träffa Buddha i Krokodilernas område i Hjortparken. Buddha sade till honom att han skulle träna på följande vis: ”Trots att min kropp är sjuk kommer inte mitt sinne att bli sjukt”. Senare gav Sariputta honom fortsatt förklaring av Buddhas ord:

Lekman, den olärda massan människor ... som är okunnig i den aktningsvärda läran, otränad i den den aktningsvärda läran ... betraktar kroppen som det egna jaget, betraktar jaget som det som har kropp, kroppen som jagets, jaget som kroppens. ”Jag är kroppen”, säger man, ”kroppen är min”, och behärskas av denna tanke och behärskad av denna tanke uppstår så, när kroppen förändras och förvandlas på grund av kroppens obeständiga och föränderliga natur, sorg och bedrövelse, elände, klagan och förtvivlan. Dessa människor betraktar känslan (vedana) som det egna jaget ... De betraktar varseblivningen (sanna) som det egna jaget ... De betraktar aktiviteter (sankharakhanda) som det egna jaget ... De betraktar medvetandet (vinana) som det egna jaget ... Detta, lekman, är hur det kommer sig att kroppen är sjuk och också sinnet.

Och hur kommer det sig att kroppen är sjuk men inte sinnet? Den lärde upplyste lärjungen ... betraktar inte kroppen som det egna jaget ... betraktar inte känslan (vedana) som det egna jaget ... betraktar inte varseblivningen (sanna) som det egna jaget ... betraktar inte aktiviteter (sankharakhanda) som det egna jaget ... betraktar inte medvetandet (vinana) som det egna jaget. Eftersom den upplyste inte behärskas så uppstår, när kroppen förändras och förvandlas på grund av kroppens obeständiga och föränderliga natur, inte sorg och bedrövelse, elände, klagan och förtvivlan. Detta, lekman, är hur det kommer sig att kroppen är sjuk men inte sinnet.

Så länge som vi klamrar fast vid khandas är vi som sjuka människor men vi kan bli botade från vår sjukdomom om vi ser khandas som de är. Khandas är föränderliga och alltså dukkha (otillfredsställelse). Vi läser i ”Besläktade yttranden” (III, Khanda-vagga Last Fifty.104 (Lidande) att Buddha undervisade munkarna om de Fyra Ädla Sanningarna. Han sade:

Munkar, jag skall undervisa er om dukkha, om uppkomsten av dukkha och om upphörandet av dukkha och om vägen som leder till upphörandet av dukkha. Lyssna till det.

Och vad, munkar, är dukkha? Det kallas de fem khandas, grupperna av fastklamrande. Vilka fem? Fastklamrande vid rupakhanda, fastklamrande vid vedanakkhanda, fastklamrande vid sannakhandha, fastklamrande vid sankharakhanda, fastklamrande vid vinnanakkhanda. Detta, munkar kallas dukkha.

Och vad, munkar, är uppkomsten av dukkha? Det är begär ... som leder utför mot återfödelse ... begär efter känsla, för återfödelse för icke- återfödelse... Detta, munkar kallas uppkomsten av dukkha.

Och vad, munkar, är upphörandet av dukkha? Det är det absolut begärsfria upphörande, uppgivande, övergivande av, befrielse från, frihet från fastklamrande till detta begär...

Detta, munkar, kallas upphörandet av dukkha. Och vilken, munkar, är vägen som leder till upphörandet av dukkha?

Det är denna Åttafaldiga Väg ... Detta. Munkar, är vägen som leder till upphörandet av dukkha.

Så länge som det fortfarande finns fastklamrande vid khandas, kommer det att uppstå khandas i återfödelse och det betyder sorg. Om vi utvecklar Den Åttafaldiga Vägen kommer vi att lära oss se vad khandas verkligen är. Då befinner vi oss på den väg som leder till upphörandet av dukkha, vilket betyder: ingen mer födelse, inget åldrande, ingen sjukdom och död.

De som uppnått till upplysningens sista nivå, arahantens nivå, kommer att efter att deras livslängd är över att bli fri från khandas.

Frågor

1. Vilka paramatha dhammas är nama ?
2. Vilka paramatha dhammas är sankhara dhammas (betingade realiteter)?
3. Vilka paramatha dhamma är visankhara dhammas (obetingade realiteter)?
4. Vilka sankhara dhammas (betingade realiteter) är nama?
5. Är alla cetasikas sankharakhanda?
6. Är vedana cetasika (känsla) en khanda?
7. Är sanna cetasika (varseblivning) en khanda?
8. Är kroppslig smärtkänsla vipaka?
9. Är mental obehaglig känsla vipaka?
10. Vilka khandas är nama?
11. Är seende-medvetandet en khanda?
12. Är begreppet ”människa” en khanda?
13. Är ljud en khanda?
14. Vilka paramatha dhammas är khandas?

Till Innehållsförteckningen