Kap 4 Är buddhism ett etiskt system?
 

Utan tvivel innehåller buddhismen utmärkta etiska regler som är utan motstycke i fullkomlighet och oegennytta. Den behandlar munkarnas liv på ett sätt och lekmännens på ett annat. Men buddhism är mycket mer än en vanlig morallära. Etik är endast det första steget på vägen till renhet och är en väg till ett slut men inte ett slut i sig själv. Uppförande är i själva verket ensamt otillräckligt för ens frigörelse. Det skall förenas med visdom eller kunskap (pañña). Buddhismens grund är etik och visdom dess höjdpunkt.

När en buddhist tillämpar de etiska principerna skall han eller hon inte bara se till sitt eget bästa utan också ta hänsyn till andras väl – även djurs. Etik i buddhism grundar sig inte på någon osäker gudomlig uppenbarelse inte heller är den ett påfund av någon ovanlig ande utan det är rationella och praktiska regler som grundar sig på fakta som kan verifieras av individuella erfarenheter.

Man bör lägga märke till att ingen yttre övernaturlig makt har någon som helst del i formandet av en buddhists karaktär. I buddhismen finns det ingen som belönar eller straffar. Plåga eller lycka är de ofrånkomliga resultaten av ens egna handlingar. Frågan om att ådra sig en Guds behag eller missnöje uppstår inte i en buddhists sinne. Varken hopp belöning eller skräck för straff fungerar som sporre för honom eller henne att göra det goda eller avstå från det onda. En buddhist är medveten om framtida konsekvenser men avstår från det onda därför att det fördröjer och bidrar till utveckling, till Upplysning. Det finns också en del som gör gott eftersom det är bra, och avstår från det onda eftersom det är dåligt.

För att förstå den ytterst höga etiska standard som Buddha förväntar sig av sina efterföljare bör man noga studera Dhammapada, Sigalovada Sutta, Vyaggapajja Sutta, Mangala Sutta, Karaniya Sutta, Parabhava Sutta, Vasala Sutta , Dhammika Sutta etc.

Som etisk lära överträffar den alla andra etiska system, men etik är endast början i buddhismen och inte slutet.

I viss bemärkelse är buddhismen inte en filosofi, i en annan är den filosofiernas filosofi.

I viss bemärkelse är buddhismen inte en religion, i en annan är den religionernas religion.

Buddhism är varken en mystisk väg eller en ritualistisk väg.

Den är varken skeptisk eller dogmatisk.

Den är varken självplågeri eller eftergivenhet.

Den är varken pessimism eller optimism.

Den varken bejakar eller förnekar den Evige.

Den är varken helt och hållet av denna värld eller av annan värld.

Den är en unik väg till Upplysning.

Den ursprungliga palitermen för buddhism är Dhamma som bokstavligt betyder ”det som upprätthåller”. Det finns ingen engelskt/svenskt likvärdigt uttryck som exakt ger palitermens betydelse.

Dhamma är det som verkligen är. Det är Verklighetens Doktrin. Den är hjälp för befrielse från lidandet och befrielsen själv. Vare sig buddhor uppkommer eller inte, finns Dhamma. Dhamma ligger dolt för människornas okunniga ögon tills en Buddha, en Upplyst förverkligar och av medkänsla uppdagar den för världen.

Dhamma är inget som finns vid sidan om en själv utan är nära förenat med en själv. På så sätt uppmuntrar Dhamma:

”Håll fast vid dig själv som en ö, med dig själv som en Tillflykt.
Håll fast vid Dhamma som en ö, med Dhamma som en Tillflykt.
Sök ingen yttre tillflykt. ”